VIAR | HANDELSBETINGELSER

Vilkår og betingelser
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden og VIAR IVS i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale
1.1. Tilbud er bindende for kunden i 30 dage fra tilbuddets dato at regne.
1.2. Aftalen er indgået, når kundens accept er modtaget af VIAR. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når VIAR har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2. Pris
2.1. Alle priser er ekskl. moms.
2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger, samt de fra kunden modtagene specifikationer.
2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er VIAR berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale kunden har givet VIAR herunder information om opgavens omfang og materialets beskaffenhed, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt.
2.3.2. Arbejde udført i forbindelse med rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt,
2.3.3. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med kunden efter aftalens indgåelse.
2.3.4. Arbejde, der i tilbud er prissat efter et anslået tidsforbrug. Dette vil altid fremgå af beskrivelsen i det afgivne tilbud.
2.3.5. Arbejde, der er nødvendigt for fuldførelsen af den aftalte opgave, men som uomtvisteligt ligger uden for det afgivne tilbud.

3. Levering
3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med kunden aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted når VIAR’s arbejde er færdigt.
3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller kundens handling eller udeladelse, har VIAR ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af VIARs leveringsforpligtelser fordyres for VIAR, er VIAR dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt kunden erklærer at ville skadesløsholde VIAR ved betaling af den af VIAR beregnede merpris.
3.3 Leveringen anses for sket, ved VIAR’s meddelelse til kunden herom.
3.4 Efter endt produktion overdrages produktet til kunden.

4. Betaling
4.1. Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage efter fakturadato.
4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.
4.3. På VIARs anmodning er kunden til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er VIAR forpligtet til at friholde kunden for enhver udgift forbundet hermed.
4.4. Er kundens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er VIAR berettiget til delvis fakturering.

5. Kundens forpligtelser
5.1. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden er ansvarlig for lovligheden af det materiale og den information som stilles til rådighed for offentligheden, herunder at materiale og information ikke krænker tredjemands rettigheder eller kan vække anstød i offentligheden.
Ved oprettelse af domænenavn indestår kunden for, at han har retten til det pågældende navn og at brugen heraf ikke krænker andres rettigheder, herunder varemærkerettigheder
5.2. Kunden forpligter sig til og er ansvarlig for, at relevant information om kunden, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, email adresse samt virksomhedsnavn og CVR nummer altid er korrekt hos VIAR, hvorfor kunden straks ved ændringer heri skal meddele disse til VIAR skriftligt.

6. VIAR’s forpligtelser
6.1. VIAR er berettiget til uden forudgående varsel at slette materiale, som efter VIAR’s skøn er ulovligt, af anstødelig karakter eller på anden måde strider imod god skik og brug.

7. Ejendomsret, ophavsret m.v.
7.1. VIAR skitser, rentegning, tekstforslag, video o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører VIAR og må ikke uden VIAR’s godkendelse overlades til tredjemand.

8. Forsinkelse
8.1. Aftalen kan ophæves for begge parter i hh. til købelovens gældende regler.
8.2. Ved forsinket levering betinget af kundens manglende overholdelse af aftalte frister for levering af arbejdsmateriale o. lign., kan denne ikke betragtes som væsentlig mislighold af aftalen jvf. købelovens bestemmelser, og kan derfor ikke bruges som grundlag for ophævelse af aftalen.

9. Mangler
9.1. VIAR har intet ansvar for visuelle og funktionelle fejl og mangler, relateret til forhold som ikke er eksplicit skriftligt specificeret af kunden eller VIAR forud for aftalens indgåelse, eller som kunden ikke skriftligt har rettet i korrektur, prøvetryk eller endelig godkendelse, med mindre det handler om utilsigtede tekniske fejl fra VIARs side.
9.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke kunden til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
9.3. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er kunden pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer kunden for sent, mister kunden adgangen til at gøre manglen gældende.
9.4. Såfremt kunden selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter VIAR ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.
9.5. Problemer relateret til eksterne programmers opdateringer, nye versioneringer, eller programmer, der ophører med at være alment benyttede, er VIAR ikke ansvarlige for at løse.

10. Ansvar
10.1. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har VIAR intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som VIAR ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport og importforbud og anden lignende force majeure situation.
10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 10.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.
10.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter VIAR ikke for kundens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af kundens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.4.
10.4. VIAR er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikkeerhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. VIAR er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved kundens kontrol af de leverede produkter. VIAR er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på kundens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra VIAR’s side er handlet med grov uagtsomhed. VIAR hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at VIAR i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for VIAR’s ansvar, er kunden pligtig at holde VIAR skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.
10.5. VIAR har intet ansvar for kundens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager VIAR sig ansvar overfor tredjemand i anledning af kundens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder kunden VIAR skadesløs for et sådant ansvar samt sagsomkostninger.

11. Underleverandører
VIAR er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører. Såfremt valg af underleverendør er oplyst til kunde ifm. aftalens indgåelse, fx ved specifikation af 3. partsprodukter på tilbud eller ordrebekræftelse, kan VIAR ikke efterfølgende gøres ansvarlig for mangler ved underleverandørens leverancer.

12. Købeloven
Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for retten i København.